Đơn I-601, Xin Miễn Trừ.

Nếu mục đích của bạn là xin di dăn sang Hoa Kỳ một cách hợp pháp, bị mắc tôi hình hoặc vì hồ sơ không được chấp nhân vì lý do nào khác, coi như là bí tan mộng. Tuy mhiên trong một vài trường hợp, bạn có thể vượt qua được các khó khăn bằng cách xin được miễn trừ.

Luật Sư tại Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn hiểu biết sư phức tạp của Luật Di Trú có thể hướng dẫn bạn nộp đơn xin miễn trừ , mẫu I-602.

Chúng tôi có thể giúp Di Dân theo diện gia đình cho thân chủ cư ngụ tại Arlington, Grand Prairie, trên toàn Tiểu Bang Texas và trên toàn quốc.

Bạn có thể không được vào Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Một lý do thông thường xảy ra là khi bạn tới Hoa Kỳ bất hợp pháp lúc còn nhỏ tuổi, sau đó mới biết

là mình đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ trái phép.. Các lý do khác khiến bạn không được chấp nhận nhập cảnh vào Hoa Kỳ gồm có:

  • Nhiều lần nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp
  • Vi phạm điều khoản nào đó trong Luật Di Trú trước đây
  • Phạm tôi hình
  • Lý do sức khỏe
  • Nhiều lý do khác

Nếu bạn không được chấp nhận vào Hoa Kỳ như một di dân hay không được chấp nhận thay đổi qui chế, bạn vẫn có hy vọng được di cư sang Hoa Kỳ hay đươc cứu xét để thay đổi tình trạngbằng cách nộp đơn theo mẫu I-601 xin được hưởng sự miễn trừ. Bạn phải chứng minh được sự không được vào Hoa Kỳ của bạn sẽ gây gian khổ quá đáng cho một công dân Hoa Kỳhay phẩm cách và các hoạt động tích cực của bạn vượt hơn căn cứ đưa ra để tình trạng của bạn không được cứu xét. và bạn sẽ gây it rủi ro cho xã hội.

Luật Sư của chúng tôi tại Grand Prairie có thể xin Ân Xá.

Nếu bạn không được chấp nhận nhập cư vào Hoa Kỳ, Luật Sư của chúng tôi sẽ gặp bạn để bàn với bạn về trường hợp của bạn và sẽ xét xem bạn có h̀ội đủ điều kiện

để xin được sự miễn trừ (waiver). Nếu bạn có đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hoàn tất h̀ồ sơ rất phức tạp để xin miễn trừ và sẽ cho bạn biết rõ tình trạng của đơn xin. Chúng tôi sẽ đại diện bạn tại các phiên Tòa sơ khởi và các thủ tục tố tụng liên quan tới việc xin miễn trừ

Nếu bạn muốn nộp đơn xn miễm trử qua mẫu I-601, gọi Văn Phòng chúng tôi qua số (817) 532-5666 hay liên lạc với chúng tôi qua mạng, Tham khảo qua điện thoại, sau đó chúng tôi lấy lệ phí với mức cạnh tranh. Chúng tôi nói Tiếng Việt và Tây Ban Nha.