Trợ Giúp về Quyền Nuôi Dưỡng và Thăm Viếng con.

Không có vấn đề nào trong Luật Gia Đình nhiều tranh luận hơn Quyền Nuôi Dưỡng con. Bạn cũng như người phối ngẫu trước đây và con của bạn đều bị an̉h hưởng khi việc này được quyết định. Cố vấn của Luật Sư với sự phân tích khách quan có thể làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Tại Văn Phòng Luật Andy Nguyễn PLLC , chúng tôi có hơn tám năm kinh nghiệm về Luật Pháp. Nếu bạn có dự tính xin ly dị, chúng tôi có thể có thễ xem xét tình hình của bạn, hoạch định kế hoạchvà thực hiện kế hoạch. Luật Sư của chúng tôi cung cấp cho quí vị tư vấn dựa trên sự hiểu biết vấn đề và đại diên bạn một cách hữu hiệu về vấn đề Quyền Nuôi Dưỡng con và các vấn ̣liên hệ khác trong Luật Gia ̣Đình, như ly dị, phân chia tài sản.

Chúng tôi phục vụ thân chủ trong vùng Grand Prairie, Mansfield và các nơi khác.

Thăm Viếng và Thời Giờ với Con trước Tòa Án Texas

Tòa Án Texas đặt quyển lợi của trẻ em trên hết khi quyết định về Quyền Nuôi Dưỡng con.

Nói một cách tổng quát, Chánh Án nhận thấy lợi ích tốt nhất cho trẻ em là được Nuôi Dưỡng Chung (Joint Custody), có nghĩa làcả hai bố, mẹ đều có thời giờ với con. Có hai hình thức đối với Nuôi Dưỡng Chung, một hình thức là cả hai bố, mẹ đều dự phần vào

việc quyết định những vấn đề quan trọng trong đời sống đứa trẻ và hình thức khác là hoặc bố hay mẹ nhận phần lớn trách nhiệm.

  • Nuôi Dưỡng Chung: Cả hai cha, mẹ đều có trách nhiệm làm những quyết định quan trọng trong đời sống của con,gồm có chăm sóc về sức khỏe và giáo dục.Đứa trẻ sẽ có phần lớn thời giờ với cha hoặc mẹ và người kia có quyền thăm viếng. Cha, mẹ thường tùy ý thỏa thuận về lịch trình và thời gian thăm viếng.
  • Chỉ vợ hoặc chồng có Quyền Nuôi Dưỡng: Một người nhận trách nhiệm làm quyết định nuôi dưỡng đứa trẻ. Người này cũng là người có Quyền Nuôi Dưỡng đứa trẻ.Đứa trẻ sẽ cư ngụ với người này sau khi Quyền Nuôi Dưỡng được quyết định. Người không có Quyền Nuôi Dưỡng thường được quyền thăm viếng hay được chia phần ít thời giờ nuôi con.

Các Yếu Tố Về Quyền Nuôi Dưỡng

  • Tình trạng Liên hệ giữa bố, mẹ và con
  • Công việc làm, chẳng hạn như phải du lịch thường xuyên
  • Hay thay đổi chỗ ở
  • Tình trạng tài chánh của bố, mẹ
  • Quá trình lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
  • Phụ thuộc hoá chất

Tại Văn Phòng Luật Andy Nguyễn, bạn có thể tin vào tư vấn pháp lý đúng đắn và sự đại diện hiệu quả cùa chúng tôi.trong vụ kiện của bạn.Chúng tôi sẽ hoàn tất moị việc liên quan tới vụ kiện của bạn: tình trạng tài chánh, mối liên hệ với con của bạn, v. v.và trình bày trường hợp của bạn trước Tòa Án.Chúng tôi sẽ tranh đấu để có được một sự dàn xếp về Quyền Nuôi Dưỡng hợp với nhu cầu của bạn.

Luật Sư Phục Vụ Các Gia Đình tại Hạt Tarrant County

Tại Văn Phòng Luật Andy Nguyễn, chúng tôi giúp thân chủ thuộc mọi từng lớp trong xã hội và tại khắp nơi vể các vấn đề liên qiuan tới Luật Texas.

Luật Sư của Văn Phòng chúng tôi có thể liên lạc dễ dàng, đáp ứng nhanh chóng và hiểu biết. Chúng tôi làm việc cần mẫn để cung cấp tội đa dịch vụ và sự đại diện có phẩm chất cho thân chủ.

Để tham khảo, xin gọi điện thoại số (817) 532-5666 hay liên lạc với Văn Phòng qua mạng. Chúng tôi nọ́i Tiếng Việt và Tây Ban Nha.