Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Các thông tin bạn biết được khi đọc các trang trên mạng này không được coi như cố vấn pháp lý. Bạn cần tham khảo Luật Sư về trường hợp cá nhân của bạn. Chúng tôi mời bạn liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh bạn gọi ̣điện thoại, gửi thư và emails. LIên lạc với chúng tôi không thiết lập quan hệ Luất Sư – Thân chủ. Xin đừng gửi các tin tức riêng tư được bảo mật cho chúng tôi trước khi liên hệ Luật Sư – Thân Chủ được thiết lập.